سرکار خانم هاشمی

همکار پژوهشی و تست

دکتر ناصرپور

مدیر بخش اقتصاد سنجی

سرکار خانم نصرتی

همکار تست ازمون ها و جمع آوری داده ها

خانم....

مدیر بروزرسانی وب سایت و برنامه ها

دکتر حسینی بر

مدیرسایت و پشتیبان